สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วประกายงาม
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  วิรมณวรกุล
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรณิด์์  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วนาลีอำไพ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวนิยดา  ติเจ
2. นางสุวนันท์  อินใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงภาสินี  ปู่ปา
4. เด็กหญิงมลฤดี  ปู่หล้า
5. เด็กหญิงออย  ปู่ลือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ญาณะวงษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  วาทอุดม
2. เด็กหญิงอังคณา  ลามือ
 
1. นายชัยวัฒน์  หน่อแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.96 เงิน 8 1. เด็กชายจิรชัย  ปู่เงิน
2. เด็กชายปัญญา  หล้าติ๊บ
3. เด็กชายภัคพล  เสาร์คำ
4. เด็กหญิงมยุรี  ปู่อ้าย
5. เด็กชายอดิเทพ  ปู่ดอก
6. เด็กหญิงเย็นจิต  เทา
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์