สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะวรรณ  ไพรจิตรกมล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธรังสรรค์ดี
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงชุติมน  ไพโรจน์รุ่ง
3. เด็กชายณัฐพล  ปู่ติ๊บ
4. เด็กชายธงชัย  ยางดี
5. เด็กหญิงปฏิญญา  ธาราการะเกด
6. เด็กชายยุทธรัตน์  อัมพรวนาลัย
7. เด็กหญิงวรนุช  ปู่ขาว
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ปู่ดอก
9. เด็กหญิงสุวัจนี  ปู่แกะ
10. เด็กชายเอกชัย  รดาธนาโชติ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปู่ดอก
2. เด็กชายพรทิตย์  ปู่ลอย
3. เด็กหญิงวรัญญา  สีนวน
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กชายพิทักษ์  ปู่เงิน
2. เด็กชายสมพงษ์  โภชนาการเด่น
3. เด็กชายอานนท์  ปู่ปา
 
1. นายวีระพล  วิริยาสกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  กระดังงาพยุง
2. เด็กหญิงพันพัสสา  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงณหทัย  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ปู่ดอก
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีคำ
2. เด็กหญิงอารียา  จงดีหาญชัย
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  สุขศรีวนาลัย
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ