สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพร  เปะทัง
2. เด็กชายมานพ  บุปผาศรีธารา
3. เด็กหญิงสุดา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เปล่งแสงสุริยา
2. นายอาณัฐพงษ์  แก้วทา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  คีรีศรีจันดา
2. เด็กชายวัศพล   ปีทาง
 
1. นายอาณัตพงษ์  แก้วทา