สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิจา  ลาโซ
 
1. นางวัฒนา  วรรณวิจิตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินคะมนต์
2. เด็กชายปัญญา  ปู่ติ๊บ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดวงรัตน์
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณ์  จันต๊ะอินทร์
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  หม่องน่าน
3. เด็กชายปิยะพงค์  อิ่นคำ
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีฉัยยา
2. เด็กหญิงนริศรา  โดดทอง
3. เด็กหญิงวิชาดา  ศรีชัยยนต์
4. เด็กหญิงศิริวิมล  ปาง้วน
5. เด็กหญิงสโรชา  คำมูล
6. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญปั๋น
 
1. นางอรอนงค์  สิทธิกัน