สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อารยคุณดี
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กรกเย็น
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงฐิติกา  นามสม
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยาสิทธิ์
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปัทมา  ชุยถู
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายสันติสุข  สุมิ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมสัน  ศรีไสวคีรี
2. เด็กหญิงศุลีพร  ปู่ล้อยคำ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรีดา  แกระพา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำสา
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปู่เหล็ก
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมลกานต์  เสาร์คำ
2. เด็กชายศุภชัย  ชุยถู
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปู่เปิง
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 7 1. เด็กชายนิกร  คอยเสอ
2. เด็กหญิงพันธิวา  สอรา
3. เด็กหญิงมณีเนตร  เงินดอก
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุตั๋น
2. เด็กหญิงพิกุล  สุมิ
3. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทังแก้ว
4. เด็กหญิงศิระประภา  กิเสอ
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำสุข
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
2. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ชัยคุณทวีโชค
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ลี
3. เด็กชายพงศกร  ทิพจร
4. เด็กชายอนุชา  คำสา
5. เด็กชายเตชากร  ดีคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์   สมคิด
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เกษมศรีวนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวฤนดา  ปู่อ้าย
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวริทธินันท์  สุจิตพงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ดีคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 1. เด็กชายยงยุทธ  สาครอัมพร
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ปู่เจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภาพร  สุจิตพงษ์
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ชาญธำรงกิจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ชุยถู
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพาพร  ปู่ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดีคำ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกิต  เปะทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุษบาผ่องอำไพ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศานติคีรี
2. เด็กหญิงวาทินี  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีวรา  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุปผาสายชล
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ลี
2. เด็กชายเตชากร  ดีคำ
 
1. นายนิติพงษ์  ปิยาโน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.32 เงิน 5 1. เด็กชายอนุสรณ์  โรจน์กาญจนสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอมรรุจี  ศานติสุขคีรี
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อำไพธารา
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  บุปผาศรีโสภา
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสมฤดี  สาครอัมพร
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุธิดา  จั๋นดัง
2. เด็กหญิงสุธืดา  ปิดทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัญญู  กาโมทย์
 
1. นายดำรัส   ชัยชนะ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยสินทร  กรกเย็น
 
1. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายศุภพร  เกษมสุขคง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐภาส  สุจิตพงษ์
2. เด็กหญิงนิชา  โค้ยเชอ
3. เด็กหญิงรุจิดา  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวทิวา  อินทรศักดิ์