สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปัทมา  ชุยถู
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมสัน  ศรีไสวคีรี
2. เด็กหญิงศุลีพร  ปู่ล้อยคำ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรีดา  แกระพา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำสา
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปู่เหล็ก
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอมรรุจี  ศานติสุขคีรี
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อำไพธารา
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น