สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กรกเย็น
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายสันติสุข  สุมิ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมลกานต์  เสาร์คำ
2. เด็กชายศุภชัย  ชุยถู
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปู่เปิง
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เกษมศรีวนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ปู่เจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ลี
2. เด็กชายเตชากร  ดีคำ
 
1. นายนิติพงษ์  ปิยาโน