สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 7 1. เด็กชายนิกร  คอยเสอ
2. เด็กหญิงพันธิวา  สอรา
3. เด็กหญิงมณีเนตร  เงินดอก
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวริทธินันท์  สุจิตพงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ดีคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 1. เด็กชายยงยุทธ  สาครอัมพร
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภาพร  สุจิตพงษ์
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ชาญธำรงกิจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ชุยถู
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพาพร  ปู่ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดีคำ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกิต  เปะทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.32 เงิน 5 1. เด็กชายอนุสรณ์  โรจน์กาญจนสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐภาส  สุจิตพงษ์
2. เด็กหญิงนิชา  โค้ยเชอ
3. เด็กหญิงรุจิดา  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวทิวา  อินทรศักดิ์