สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อารยคุณดี
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุตั๋น
2. เด็กหญิงพิกุล  สุมิ
3. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทังแก้ว
4. เด็กหญิงศิระประภา  กิเสอ
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำสุข
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
2. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวฤนดา  ปู่อ้าย
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุษบาผ่องอำไพ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศานติคีรี
2. เด็กหญิงวาทินี  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีวรา  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุปผาสายชล
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  บุปผาศรีโสภา
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสมฤดี  สาครอัมพร
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุธิดา  จั๋นดัง
2. เด็กหญิงสุธืดา  ปิดทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัญญู  กาโมทย์
 
1. นายดำรัส   ชัยชนะ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยสินทร  กรกเย็น
 
1. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายศุภพร  เกษมสุขคง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ