สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนเมืองมา
 
1. นายประยุทธ  แก้วคำปา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวสา
 
1. นางวิไล  ประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ลาจู
 
1. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงสว่างนภา  เมืองมา
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขาวจันตา
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชวโรจน์  แสนเมืองมา
 
1. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนเมืองมา
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายโยธิน  วงค์ษา
 
1. นายภัทรพงศ์  เจียระนันท์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาวุทธ  เขียวสา
2. เด็กชายมงคล  เขียวสา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงขจร
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  หนูสา
4. เด็กหญิงอรไพริน  แสนเมืองมา
5. เด็กหญิงไผทมาศ  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
2. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ษา
2. เด็กหญิงกุศลิน  กิมซัง
3. เด็กหญิงศิริมาลย์  เมืองมา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวสา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาจู
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญมา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงทิพมาศ  วงค์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรณิชา  ปุ๊ดคำ
2. เด็กหญิงเกตุมณี  วงศ์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงกาญจนี  คำอ้าย
3. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียวสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูสา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงอัมพิกา  จันมา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงโซษิตา  หนูสา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  หนูสา
2. เด็กหญิงจีระนันท์  หนูสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนเมืองมา
2. เด็กชายเทียนชัย  วงค์ษา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงทิฆัฆพร  หล้าเต็น
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงปิยนันท์  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคำมา
2. นางสาววรรณา  บุญปั๋น