สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนเมืองมา
 
1. นายประยุทธ  แก้วคำปา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวสา
 
1. นางวิไล  ประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงสว่างนภา  เมืองมา
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขาวจันตา
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงทิพมาศ  วงค์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูสา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงอัมพิกา  จันมา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงโซษิตา  หนูสา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงปิยนันท์  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคำมา
2. นางสาววรรณา  บุญปั๋น