สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ลาจู
 
1. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาวุทธ  เขียวสา
2. เด็กชายมงคล  เขียวสา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงขจร
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  หนูสา
4. เด็กหญิงอรไพริน  แสนเมืองมา
5. เด็กหญิงไผทมาศ  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
2. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ษา
2. เด็กหญิงกุศลิน  กิมซัง
3. เด็กหญิงศิริมาลย์  เมืองมา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวสา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาจู
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญมา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงกาญจนี  คำอ้าย
3. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียวสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  หนูสา
2. เด็กหญิงจีระนันท์  หนูสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงทิฆัฆพร  หล้าเต็น
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร