สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกี๋ยงเครือ  ลุงแดง
 
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพัด  คำสม
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายย้อย  ลุงคำ
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลกาญจน์  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงภัทรเลขา  จันทร์สุพัท
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงอภิญญา  ใจตุ้ย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
2. นางอำพร  ปันทวัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - -    
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรจนา  สร้อยฟ้า
3. เด็กหญิงวทันยา  สิงห์บัว
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญานุช  วงค์ตัน
 
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สร้อยฟ้า
2. เด็กชายดิลกธรรม  ต๊ะลู้
3. เด็กชายธนโชติ  ใจเรือน
 
1. นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ