สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จำธรรม
 
1. นางอัญชลี  จินาวงค์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  ฤทธิ์เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มังคะละ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สอนธิ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทศรี
2. เด็กชายฐิติศุภกร  พิมพ์นนท์
3. เด็กชายทิวากร  ปันคำ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะก่อย
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
2. เด็กหญิงฟ้างาม  กันทาใจ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงลลิตา  ฟูเป็ง
2. เด็กชายโชคชัย  สุภารมย์
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สอนธิ
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงสาย
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรคกร   องค์เผ่
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ตันโหยง
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุมพล  อินต๊ะเผือ
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาจักร
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สม
 
1. นางสาวเครือวรรณ  ปัญญาจักร
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บรรทา
2. เด็กหญิงสิริราช  ใจทา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กันทะตา
 
1. นางสาวสมจิต  วิวัฒน์ชีวิน