สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทศรี
2. เด็กชายฐิติศุภกร  พิมพ์นนท์
3. เด็กชายทิวากร  ปันคำ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
2. เด็กหญิงฟ้างาม  กันทาใจ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงสาย
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุมพล  อินต๊ะเผือ
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาจักร
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สม
 
1. นางสาวเครือวรรณ  ปัญญาจักร