สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จำธรรม
 
1. นางอัญชลี  จินาวงค์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  ฤทธิ์เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มังคะละ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สอนธิ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะก่อย
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สอนธิ
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรคกร   องค์เผ่
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ตันโหยง
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บรรทา
2. เด็กหญิงสิริราช  ใจทา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กันทะตา
 
1. นางสาวสมจิต  วิวัฒน์ชีวิน