สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญทิยา  ต๋าคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุภา
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัชชยา  โปธิมอย
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัชเรศร  ปู่ปั๋น
 
1. นางฉันทนา  คำแดง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุภา
2. เด็กหญิงเมทินี  แก้วคำมูล
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  เลาคำ
2. เด็กชายดนุสรณ์  บุญทา
3. เด็กชายนันทิภาคย์  บุญทา
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่ปั๋น
2. เด็กชายจักรี  ปั๋นติ๊บ
3. เด็กชายชัยวุฒิ  แก้วอูก
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรองทอง  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวี
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยานะคำ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอูก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ต๋าคำ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายชัชวาล  บุญทา
2. เด็กชายวรัญญู  ปู่ปั๋น
3. เด็กชายอโนทัย  สุภา
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ