สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญทิยา  ต๋าคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุภา
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุภา
2. เด็กหญิงเมทินี  แก้วคำมูล
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  เลาคำ
2. เด็กชายดนุสรณ์  บุญทา
3. เด็กชายนันทิภาคย์  บุญทา
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่ปั๋น
2. เด็กชายจักรี  ปั๋นติ๊บ
3. เด็กชายชัยวุฒิ  แก้วอูก
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรองทอง  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวี
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายชัชวาล  บุญทา
2. เด็กชายวรัญญู  ปู่ปั๋น
3. เด็กชายอโนทัย  สุภา
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ