สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  จันตะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  จูแวน
 
1. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงปฐมพร  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงยุพิน  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางสาวสายสุนี  ราชแสนสี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สมเสาร์
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงสาวินีย์  เล้าคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 1. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
2. เด็กชายสุภกิณห์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
 
1. นางจีรานันท์  เพ็งวัน
2. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายบิน  ติ๊บหล้า
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วัดนนท์
3. เด็กชายวรัญชิต  สุภาใจ
 
1. นางจีราวันท์  เพ็งวัน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายพิชิตชัย  จูแวน
2. เด็กหญิงสุนิตรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  จูแวน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงสายสุนีย์  ปันเรือน
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภร์  พวงมาลา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายนัทวัฒน์  หม่องน่าน
2. เด็กชายนุชาวัฒน์  ทนันชัย
3. เด็กชายภานุพันธ์  สุนันตา
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
2. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติคุณ  วงศ์อูบ
2. เด็กชายชวลิต  กันขัติ
3. เด็กชายสุทธิพร  จูแวน
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ปินไชย
2. เด็กชายธาราดล  ติ๊บเป็ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เล้าคำ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เล้าคำ
 
1. นายเกรียงไกร  กุลวิเชียร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.32 เงิน 5 1. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวัจจี  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร  เล้าคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
3. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
4. เด็กชายธีระนัย  ปาง้วน
5. เด็กหญิงนลัทพร  สมเสาร์
6. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
7. เด็กหญิงรัชดี  จันทร์ซุย
8. เด็กหญิงวราลี  ห้อมมูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูแวน
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ลาโซ
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
2. เด็กหญิงนัชชา  สมเสาร์
3. เด็กชายภานุเดช  ลาโซ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
2. นายรัตภูมิ  กันนิกา
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เรือนคำงาม
 
1. นางรัตติกร  นามลือ