สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติคุณ  วงศ์อูบ
2. เด็กชายชวลิต  กันขัติ
3. เด็กชายสุทธิพร  จูแวน
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม