สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สมเสาร์
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายพิชิตชัย  จูแวน
2. เด็กหญิงสุนิตรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภร์  พวงมาลา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เล้าคำ
 
1. นายเกรียงไกร  กุลวิเชียร