สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  จันตะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  จูแวน
 
1. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงปฐมพร  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 1. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
2. เด็กชายสุภกิณห์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
 
1. นางจีรานันท์  เพ็งวัน
2. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 1. เด็กชายนัทวัฒน์  หม่องน่าน
2. เด็กชายนุชาวัฒน์  ทนันชัย
3. เด็กชายภานุพันธ์  สุนันตา
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.32 เงิน 5 1. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวัจจี  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร  เล้าคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
3. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
4. เด็กชายธีระนัย  ปาง้วน
5. เด็กหญิงนลัทพร  สมเสาร์
6. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
7. เด็กหญิงรัชดี  จันทร์ซุย
8. เด็กหญิงวราลี  ห้อมมูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูแวน
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ลาโซ
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
2. เด็กหญิงนัชชา  สมเสาร์
3. เด็กชายภานุเดช  ลาโซ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
2. นายรัตภูมิ  กันนิกา
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เรือนคำงาม
 
1. นางรัตติกร  นามลือ