สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงยุพิน  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางสาวสายสุนี  ราชแสนสี
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงสาวินีย์  เล้าคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายบิน  ติ๊บหล้า
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วัดนนท์
3. เด็กชายวรัญชิต  สุภาใจ
 
1. นางจีราวันท์  เพ็งวัน
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  จูแวน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงสายสุนีย์  ปันเรือน
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
2. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ปินไชย
2. เด็กชายธาราดล  ติ๊บเป็ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เล้าคำ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่