สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธันยพร  คงส่องแสง
 
1. นายวันทิต  จันโม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายอธิป  บุตราสวรรค์
 
1. นายคมสันต์  เรือนใส
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายเอกรินทร์  เมฆแสน
 
1. นายชาติชาย  เวศตัน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แตะวอ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ต้นหนองดู่
 
1. นายประเสริฐ  สานา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมอย
2. เด็กชายดลวัตร  อินกาสา
3. เด็กชายศรัญยพงษ์  ศิริคำพร
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญจันอิน