สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตราสวรรค์
 
1. นายวันทิต  จันโม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สังหวล
2. เด็กหญิงรุจยา  ต้นหนองดู่
 
1. นายประเสริฐ  สานา