สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์คำ
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงมาลี  ไหมลายไทย
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  วงค์รินทร์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วคำมูล
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมลิสา  มณี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัสสวาท
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
2. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
3. เด็กหญิงมลิสา  มณี
4. เด็กชายเดชนรินทร์  หีบทอง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
2. นางอนงค์  สุวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงณวิกา  บงกชสดใส
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  หีดชนา
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาศรี
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดารากรานต์  บงกชศรีไสว
2. เด็กหญิงดารุณี  ปู่หล้า
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณรัตน์
2. เด็กชายธนากร  ดอกดี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ดวงเดช
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   กระสิทธุ์ยืนยง
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจิตร
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา