สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมลิสา  มณี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัสสวาท
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   กระสิทธุ์ยืนยง
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจิตร
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา