สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์คำ
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงมาลี  ไหมลายไทย
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  วงค์รินทร์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วคำมูล
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงณวิกา  บงกชสดใส
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  หีดชนา
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ