สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
2. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
3. เด็กหญิงมลิสา  มณี
4. เด็กชายเดชนรินทร์  หีบทอง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
2. นางอนงค์  สุวรรณ