สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพา
 
1. นางสาววรรณวษา  คงสง่ากุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจารุภัส  เกตุแก้ว
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรี  สุขสันต์กระสินธุ์
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปละ
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนศรี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรณิชา  คำสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอย  เจอสา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชุติวัฒ  ใจ๋ยู้
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนคีรี
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายวิทยา  วนาลัยอำไพ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.3 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ปวนลอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิทักษ์ไพรสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมด้วง
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงตาคำ
2. เด็กหญิงสุนารี  ตาสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุแก้ว
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดวงพร  มูลตุ่น
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์  บรรเทิงใจ
 
1. นายชาติชาย  ปองจันทรา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมณีภรณ์  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิจสกุลตระการ
 
1. นายจักริน  สิงห์กันทา
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โค้นหล่อ
 
1. นางกุลิสรา  กิติกุล
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สินสบเมย
2. เด็กหญิงศิริภา  มาปิ้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจีรพร  สะอิ
2. เด็กหญิงอังคณา  บูชาพุทธพรเลิศ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกศริน  ทำเป็น
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทินะ
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตาหมด
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
20 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา  เมืองมาหล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปู่มา
3. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงดรุณี  ตาเตอะ
5. เด็กหญิงธันยชนก  วงค์พระบุตร
6. เด็กหญิงธันยพร  คำมาวัน
7. เด็กชายพงษ์เทพ  วนาลัยไพศาล
8. เด็กชายสมชาย  วนาลัยไพรศาล
9. เด็กชายอภินันท์  จอมอิ่น
10. เด็กชายแอ  ดากระสินธุ์
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
21 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คำแสน
3. เด็กชายนรธีร์  จันทร์แดง
4. เด็กชายประกร  จานะ
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมคำ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จำปีศรีไสว
7. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
8. เด็กหญิงสายธาร  ตาคำ
9. เด็กหญิงสุนิษา  บงกชศรีจินดา
10. เด็กชายอมรศักดิ์  คงความชนะ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
22 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาสา
3. เด็กหญิงชุติพร  คิดชาญฉลาด
4. เด็กหญิงธัญชนก  สมคำ
5. เด็กหญิงลักษณาลี  มูลตุ่น
6. เด็กหญิงเอื้อมบุญ  แสนวงค์มา
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
23 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติจยากร  คำมาวัน
2. เด็กหญิงพิมพกา  คิดชาญฉลาด
3. เด็กหญิงยุวดี  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงสังวาล  บัวคมคาย
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปิบัว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิไลกุล  คำมามูล
2. เด็กหญิงมีปรี  ดาวเรืองสดใส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมคำ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายยสินทร  แสนเมืองมา
2. เด็กชายสิทธิกร  เจอสา
3. เด็กชายอรุณ  สันติวาสดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  โปริมอย
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฐิฏิพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กชายระพี  แสนวงศ์มา
3. เด็กชายสามารถ  สุมงคลลาภ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จูแวน
2. เด็กชายอนุสรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิสสุตา   มูลตุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดาวเรืองเฉิดฉาย
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอุไรพร  ชงโคสุดโสภา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิลัยพร  พิศาลวนาลี
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพนธุ์  ทาลา
2. เด็กชายธีรเทพ  ใจใส
3. เด็กชายรัตนพงษ์  ตาสา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  จูแวน
3. เด็กหญิงศจีพันธ์  แสนเมืองมา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์