สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปละ
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนศรี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรณิชา  คำสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชุติวัฒ  ใจ๋ยู้
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนคีรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดวงพร  มูลตุ่น
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์  บรรเทิงใจ
 
1. นายชาติชาย  ปองจันทรา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมณีภรณ์  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิจสกุลตระการ
 
1. นายจักริน  สิงห์กันทา
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดาวเรืองเฉิดฉาย
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอุไรพร  ชงโคสุดโสภา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา