สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพา
 
1. นางสาววรรณวษา  คงสง่ากุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจารุภัส  เกตุแก้ว
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอย  เจอสา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายวิทยา  วนาลัยอำไพ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.3 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ปวนลอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิทักษ์ไพรสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมด้วง
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โค้นหล่อ
 
1. นางกุลิสรา  กิติกุล
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สินสบเมย
2. เด็กหญิงศิริภา  มาปิ้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจีรพร  สะอิ
2. เด็กหญิงอังคณา  บูชาพุทธพรเลิศ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทินะ
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จูแวน
2. เด็กชายอนุสรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิสสุตา   มูลตุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิลัยพร  พิศาลวนาลี
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  จูแวน
3. เด็กหญิงศจีพันธ์  แสนเมืองมา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์