สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรี  สุขสันต์กระสินธุ์
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงตาคำ
2. เด็กหญิงสุนารี  ตาสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุแก้ว
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกศริน  ทำเป็น
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตาหมด
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปิบัว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิไลกุล  คำมามูล
2. เด็กหญิงมีปรี  ดาวเรืองสดใส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมคำ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายยสินทร  แสนเมืองมา
2. เด็กชายสิทธิกร  เจอสา
3. เด็กชายอรุณ  สันติวาสดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  โปริมอย
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพนธุ์  ทาลา
2. เด็กชายธีรเทพ  ใจใส
3. เด็กชายรัตนพงษ์  ตาสา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์