สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนา  เมืองมาหล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปู่มา
3. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงดรุณี  ตาเตอะ
5. เด็กหญิงธันยชนก  วงค์พระบุตร
6. เด็กหญิงธันยพร  คำมาวัน
7. เด็กชายพงษ์เทพ  วนาลัยไพศาล
8. เด็กชายสมชาย  วนาลัยไพรศาล
9. เด็กชายอภินันท์  จอมอิ่น
10. เด็กชายแอ  ดากระสินธุ์
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คำแสน
3. เด็กชายนรธีร์  จันทร์แดง
4. เด็กชายประกร  จานะ
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมคำ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จำปีศรีไสว
7. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
8. เด็กหญิงสายธาร  ตาคำ
9. เด็กหญิงสุนิษา  บงกชศรีจินดา
10. เด็กชายอมรศักดิ์  คงความชนะ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาสา
3. เด็กหญิงชุติพร  คิดชาญฉลาด
4. เด็กหญิงธัญชนก  สมคำ
5. เด็กหญิงลักษณาลี  มูลตุ่น
6. เด็กหญิงเอื้อมบุญ  แสนวงค์มา
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติจยากร  คำมาวัน
2. เด็กหญิงพิมพกา  คิดชาญฉลาด
3. เด็กหญิงยุวดี  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงสังวาล  บัวคมคาย
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายฐิฏิพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กชายระพี  แสนวงศ์มา
3. เด็กชายสามารถ  สุมงคลลาภ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา