สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  บุญทา
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิทยาพูนผล
2. เด็กหญิงจีรพร  ธารายืนยง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  จำปีศรีโสภา
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  วิหคไพรวัลย์
5. เด็กชายธนากร  บงกชศรีจินดา
6. เด็กชายบุญธนา  สายชลศรีจินดา
7. เด็กชายวรวุฒิ  จำปีศรีโสภา
8. เด็กชายวราวุธ  ปองลาภสุนทร
9. เด็กหญิงสุภานิด  ชงโคสุดโสภา
10. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จำปีต์รีดุใส
2. เด็กชายธีรพงศ์  ธำรงสายชล
3. เด็กชายสมจิต  ไพรธิติ
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปัน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญทา
3. เด็กชายโยธิน  ธารายืนยง
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  มหาฐานันดรศักดิ์
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชีวส่งสมบัติ
3. เด็กหญิงวริศรา  เกษมศานติ์สายชล
 
1. นางสาวยุวดี  ยะมะกะ