สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิทยาพูนผล
2. เด็กหญิงจีรพร  ธารายืนยง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  จำปีศรีโสภา
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  วิหคไพรวัลย์
5. เด็กชายธนากร  บงกชศรีจินดา
6. เด็กชายบุญธนา  สายชลศรีจินดา
7. เด็กชายวรวุฒิ  จำปีศรีโสภา
8. เด็กชายวราวุธ  ปองลาภสุนทร
9. เด็กหญิงสุภานิด  ชงโคสุดโสภา
10. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญทา
3. เด็กชายโยธิน  ธารายืนยง
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล