สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมนธิรา  ก้องกำจรไพร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สะทู
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิจยาพร  ก้องกำจรไพร
2. เด็กชายสิทธิ์ชล  ธำรงสายชล
 
1. นางนันตพร  บุญมา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 5 1. เด็กชายรุ่นธิพงษ์  ลาดูแฮ
2. เด็กชายสมรักษ์  ศรีจินดาบงกช
3. เด็กชายอิทธิพล  จอวา
 
1. นางสุมิตรา  วิชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ธำรงกระสินธุ์
2. เด็กหญิงธิราพร  หน่อพอ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เพียรชอบไพร
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา