สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิจยาพร  ก้องกำจรไพร
2. เด็กชายสิทธิ์ชล  ธำรงสายชล
 
1. นางนันตพร  บุญมา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา