สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรวุธ  จาที
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลาเท่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภาพร  พิริยะพงศ์พาณิช
2. เด็กหญิงเกสรา  เลาหาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปกาพิมพร  หาญยืนยงพนา
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายคีรีภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงจินดามณี  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางธัญพิชชา  รุ่งศิริ
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ตะกลือ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ตะกลือ
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบา  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายบุญธรรม  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงพิชญา  คงสุขพร้อม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักสันติภาพกุล
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  นิธิเปี่ยมปัญญา
2. เด็กหญิงสุดา  อุตรเดชกุล
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฤทัยกุลมั่นคง
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุมศรี  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงพิทยา  แดนประสงค์
3. เด็กหญิงสร้อย  ชภูษณพงศ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กชายกรวิทย์  เลาลี
2. เด็กชายประทีป  กรรณิกา
3. เด็กชายรังสรรค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงสุภาพร  แง้มจันทร์
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฒ่า
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงมรกต  อมรสุขคงคา
3. เด็กหญิงยุวดา  สาครยืนยง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองอร่ามชงโค
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  อัมพรพนา
2. เด็กหญิงบุษบา  กาญจนาสุกใส
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ชื่นจิตทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์บุญเขต
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย้าง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
3. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชูภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิการ์  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายวิไล  ยืนยงคีีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  แซ่หยาง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงรัชฏา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายวทัญญู  วงศ์ษา
 
1. นายวิโรจน์  อินตามูล
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารวี  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กหญิงศิริจันทร์  ศานติธารา
 
1. นายธนาวุช  ไพศานธารา
2. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สันติธารา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกติกา  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
25 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมะลิรินทร์  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงอรพาน  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
26 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยิ่งยง  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัยศรีจินดา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กชายศุภชัย  เฉลิมพงษ์เจริญ
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายพลากร  ชาติโชติสถาพร
2. เด็กชายสุทธิพจน์  คีรีบูนแดนไพร
3. เด็กชายสุวิชย์  ลิ่วระฆังทอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เลาหาง
3. เด็กชายอมรทัต  สิริแจงพงศ์
 
1. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายมนต์ชัย  เลาหาง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพศาลธารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุจิตรา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ศักดิ์นำเพ็ญกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาว  อนันต์บุญเขต
2. เด็กหญิงพรทิตย์  มาลัยศรีจินดา
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เลิศหลั่งหลาย
4. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เรืองอร่ามบงกช
5. เด็กหญิงสุดา  อาภรณ์เลิศกูล
6. เด็กหญิงสุวณีย์  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
3. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายชวัล  สาครสุขเกษม
2. เด็กชายประพัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เลาหาง
2. เด็กหญิงพิมเพ็ญ  สาครสุขเกษม
3. นายโชคชัย  รติเมธาชน
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภาพร  ถิ่นถาน
2. เด็กชายสุรเดช  นันธวัฒน์
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพาน  เลาจาง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.64 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพา  ดารากาญจนา
 
1. นางสาวชลธิชา   ปันทะ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
39 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  ชาติโชคสถาพร
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีแสง  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
 
1. นายจักรพันธ์  ดารากาญจนา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวารี  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงสุธีรา  อัมพรคีรีมาศ
3. เด็กหญิงสุนารี  โชติสกุลเลิศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพศาลธารา
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 51.35 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายปริตร  ยืนยงคีรีมาศ