สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงรัชฏา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายวทัญญู  วงศ์ษา
 
1. นายวิโรจน์  อินตามูล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีแสง  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
 
1. นายจักรพันธ์  ดารากาญจนา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 51.35 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายปริตร  ยืนยงคีรีมาศ