สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรวุธ  จาที
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายคีรีภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงจินดามณี  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางธัญพิชชา  รุ่งศิริ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สันติธารา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกติกา  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายพลากร  ชาติโชติสถาพร
2. เด็กชายสุทธิพจน์  คีรีบูนแดนไพร
3. เด็กชายสุวิชย์  ลิ่วระฆังทอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เลาหาง
3. เด็กชายอมรทัต  สิริแจงพงศ์
 
1. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา