สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลาเท่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภาพร  พิริยะพงศ์พาณิช
2. เด็กหญิงเกสรา  เลาหาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายบุญธรรม  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงพิชญา  คงสุขพร้อม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักสันติภาพกุล
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  นิธิเปี่ยมปัญญา
2. เด็กหญิงสุดา  อุตรเดชกุล
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฤทัยกุลมั่นคง
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุมศรี  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงพิทยา  แดนประสงค์
3. เด็กหญิงสร้อย  ชภูษณพงศ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กชายกรวิทย์  เลาลี
2. เด็กชายประทีป  กรรณิกา
3. เด็กชายรังสรรค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ชื่นจิตทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์บุญเขต
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชูภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิการ์  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายวิไล  ยืนยงคีีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  แซ่หยาง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารวี  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กหญิงศิริจันทร์  ศานติธารา
 
1. นายธนาวุช  ไพศานธารา
2. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
 
11 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยิ่งยง  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายชวัล  สาครสุขเกษม
2. เด็กชายประพัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภาพร  ถิ่นถาน
2. เด็กชายสุรเดช  นันธวัฒน์
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพาน  เลาจาง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.64 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพา  ดารากาญจนา
 
1. นางสาวชลธิชา   ปันทะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  ชาติโชคสถาพร
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพศาลธารา
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก