สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปกาพิมพร  หาญยืนยงพนา
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ตะกลือ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ตะกลือ
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบา  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงสุภาพร  แง้มจันทร์
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฒ่า
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงมรกต  อมรสุขคงคา
3. เด็กหญิงยุวดา  สาครยืนยง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองอร่ามชงโค
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  อัมพรพนา
2. เด็กหญิงบุษบา  กาญจนาสุกใส
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย้าง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
3. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมะลิรินทร์  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงอรพาน  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัยศรีจินดา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กชายศุภชัย  เฉลิมพงษ์เจริญ
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายมนต์ชัย  เลาหาง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพศาลธารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุจิตรา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ศักดิ์นำเพ็ญกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาว  อนันต์บุญเขต
2. เด็กหญิงพรทิตย์  มาลัยศรีจินดา
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เลิศหลั่งหลาย
4. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เรืองอร่ามบงกช
5. เด็กหญิงสุดา  อาภรณ์เลิศกูล
6. เด็กหญิงสุวณีย์  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
3. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เลาหาง
2. เด็กหญิงพิมเพ็ญ  สาครสุขเกษม
3. นายโชคชัย  รติเมธาชน
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวารี  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงสุธีรา  อัมพรคีรีมาศ
3. เด็กหญิงสุนารี  โชติสกุลเลิศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า