สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ปัญญา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สุจา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แก้วโหว้
2. เด็กชายธนดล  วงค์หาญไทย
 
1. นายวิสูตร  ไชยอัมพรจิตร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายกิจจา  แก้วโหว้
2. เด็กชายสราวุธ  แก้วปั๋น
3. เด็กชายเอกภูมิ  ปุ๊ดนะ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สุจา
2. นายวิสูตร  ไชยอัมพรจิตร
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสุพัตรา  โปธิมอย