สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หวีแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  คำปา
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  หล้าบุญตัน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปู่ป๋า
3. เด็กหญิงนันธิดา  คำปา
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  โชคดี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็ดมา
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 9 1. เด็กชายชุมพล  ก้อนซาว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี
2. นายอดิพงษ์  แป้นทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  พาเรียง
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ปัญญามี
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนภา  วังแก๋
2. เด็กชายพลวัฒน์  เป็งแก้ว
 
1. นายวัฒนา  ศรีตุลา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันทา
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วโหว้
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เป็งดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  หล่อใจ
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายอนุชิต  ดวงแก้ว
 
1. นายวารุตม์  วิรัศมี