สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หวีแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 9 1. เด็กชายชุมพล  ก้อนซาว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี
2. นายอดิพงษ์  แป้นทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  พาเรียง
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ปัญญามี
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันทา
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี