สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  คำปา
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  หล้าบุญตัน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปู่ป๋า
3. เด็กหญิงนันธิดา  คำปา
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  โชคดี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็ดมา
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วโหว้
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เป็งดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  หล่อใจ
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี