สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66.6 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรนิด  ดอกแก้ว
 
1. นายสุริยา  นะวะโต
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  แก้วหิน
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คะปานา
2. เด็กชายพัธรพล  อรประภา
3. เด็กชายวรเมธ  ทาหมี
 
1. นางทองศรี  ปัญญาหลี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงรลิตา  มั่งคั่ง
3. เด็กชายเกษม  คำแสน
 
1. นางทองศรี  ปัญญาหลี