สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  แก้วหิน
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คะปานา
2. เด็กชายพัธรพล  อรประภา
3. เด็กชายวรเมธ  ทาหมี
 
1. นางทองศรี  ปัญญาหลี