สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายเอกชัย  พาเล่ซา
 
1. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธงชัย  หล้าบุญตัน
2. เด็กชายสุริยา  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุวัตร  แก้วต๋า
 
1. นางปรานอม  วงศ์วาร
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงอังคณา  เปอะศรี
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วหิน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ตู่ตัง
3. เด็กหญิงรินรดา  วังแก๋
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปุ๊ดปา
2. เด็กหญิงดาราพร  เผือกมี
3. เด็กชายปิยพนธ์  ติ๊บคำ
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราพร  เผือกมี
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม